I Överhogdal finns ett rikt vildmarksliv. Av socknens yta är ca 2/3 obebyggd och består av skogar berg, sjöar, tjärnar, vattendrag och myrar. Ett flertal skogsbilvägar finns som i allmänhet kan nyttjas för att ta sej en bit ut i vildmarken. På vintern finns preparerade leder för skoteråkning. I området finns björn, älg, lodjur, bäver, hjortar, rådjur, orre, tjäder, rovfåglar, etc. Även varg och järv kan dyka upp ibland...

ormvråk

Bär

Det finns stora möjligheter att hitta egna bärmarker med lingon, blåbär, hallon och hjortron.

blabar
lingon
hjortronplockare_3

Svamp

Svamp av olika sorter finns i området

murkla_2

Kanotled

Genom byn går kanotleden Sörtjärn - Flor. Mer info om leden hittar du här

kanot02

 

Naturreservat i Överhogdal

Ett nytt reservat är bildat enligt beslut 2017-10-02 och ett är på planeringsstadiet.

Getryggens naturreservat

Är beslutat 17-10-02 och ligger efter vägen mot Råberget strax söder om byn.

Areal ca 56 ha.

Citat ur beslutet:

”Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt vårda olika värdefulla naturmiljöer med sammantaget mycket höga naturvärden kopplade till skoglig kontinuitet och välutvecklade sandmarksstrukturer. De naturmiljöer som främst finns representerade är en rullstensås med näringsfattig sandstallskog, blockrik sandtallskog samt blandbarrskog.                     Vidare är syftet med naturreservatet att, inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer, tillgodose behovet av områden för friluftslivet.”

Det är tillåtet för allmänheten att framföra fordon efter vägarna i reservatet, dom streckmarkerade delarna på kartan, dock inte i terrängen.

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp inom reservatet, dock inte dom rödlistade svampsorterna.

Hela beslutet kan du läsa här.

karta 2
getryggen

Frägnhällorna

Statusen är att ett förslag till beslut plus skötselplan ska tas fram. Det skickas sedan ut på remiss till olika intressenter.Troligtvis kan ett beslut tas under senare delen av 2018. Marken inom det blivande reservatet har staten köpt in.

livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion